Evangeliske artikler
av Tor Marius Gauslaa 

  
 

  17.mai-tanker om
 Det som
 ikke forandres

Vi feirer 17.mai.  En hyllest til grunnloven vår. Til  friheten. Til freden. Til flagget. Til våren. Til alt det fine vi eier sammen og vokter sammen, vi som bor her i vårt kjære Norge. Ja, vi elsker dette landet, erklærer vi. Gud signe vårt dyre fedreland, ber vi. Fagert er landet du oss gav, takker vi.  Og minnes fire av de elementene vi gleder oss over og samles om, ikke minst på denne spesielle dagen:

Grunnloven, det udelelige kongeriket, kongen – og flagget.La meg bare nevne noen av dem:

Grunnloven er ikke den samme i dag som det den var da den ble undertegna på Eidsvoll den 17.mai 1814. Den er forandra. Forbedra, heldigvis. Utvida.

Kongeriket, det udelelige, er verken evig eller udelelig. Diskusjonen om grensejusteringer, unioner og sjølråderett taler sitt klare språk om det. Vi har ingen garanti for at kongeriket Norges beskaffenhet skal bestå uendra i tida som kommer!

Kongen er ikke den samme i dag – som det han var den gang. Slekter følger slekters gang, også i konge- og dronningslekta.

Flagget er også foranderlig. Først hadde vi det danske. Så det svenske med et merke i. Og så det vi har nå, det vi har brukt etter unionsoppløsninga i 1905.

Og så må jeg oppsummere det jeg har sagt med det moderen min sa så ofte: All ting forandres med tid og med år….

MEN NEI - forresten: Ikke alt! For hør nå:

Midt i denne vår foranderlige tilværelse er det noe som IKKE forandres. Noe som består – sjøl om alt annet forgår.

La meg begynne med kongen. Kongen med stor K.  Han som er skapningens opphav og herre. Den ene, evige og sanne Gud bærer nemlig Kongetittelen. Og det med rette! I Bibelen kalles Han for den evige konge, den uforgjengelige og usynlige. 1 Tim 1:17. Men like fullt så er han synlig for troens øye. For den samme Bibelen sier at Jesus, Ham ser vi, fordi han led døden KRONET med herlighet og ære! Hebr 2:9.

-Skal jeg korsfeste kongen deres? spurte Pilatus. Vi har ingen annen konge enn keiseren, svarte folket.  Og noen timer seinere bøyde den tornekronte kongen nakken sin med kongelig verdighet der på forbannelsens tre. Og overlot sin ånd i Faderens hender. Kongenes konge og herrenes herre (1Tim 6:15) satte livet sitt til av seg sjøl – for å gjøre deg og meg til ektefødte kongebarn. Han er den uforanderlige kongen. For Jesus Messias er i går og i dag den samme, ja til evig tid, sier Hebr 13:18.

Midt i dagens situasjon – der så mange har de enkle og de påståtte rette svara på konfliktene, ikke minst den vi kjenner fra Midt-Østen der Guds utvalgte folk jødene får skylda for alt det gale som skjer, kan vi minne om de høyaktuelle orda i Salme 2:

Hvorfor larmer hedningene og grunder folkene på det som fåfengt er? Jordens konger reiser sig, og fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede, spørres det. Og så kommer  svaret: Han som troner i himmelen, ler, Herren spotter dem… Og jeg har dog innsatt min konge på Zion, mitt hellige berg! Salm 2:6.

Ser du? Guds evige kongemakt og kongerett er der allerede! Og ingen kan forandre på det faktum!

Den grunnlov som denne evige konge har forfattet og nedtegnet, er også uforanderlig. Uansett hva vi mennesker måtte gjøre med den – så står Guds ord fast. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå, sa Jesus. Luk 21:33.  Du trekker vel ikke hans ord i tvil? Ved en annen anledning minnet han om at Skriften kan ikke gjøres ugyldig. Johs 10:35.

Men hva med riket da? spør du. Gudsriket, om du vil. Gudsriket i oss, rundt oss, evighetstilværelsen – og det bokstavelige, synlige og kommende riket som så mange av oss, både kristne og jøder, tenker på og venter på. Også når vi i Fader vår ber: Komme ditt rike..

Daniel har du hørt om. Han som ble kasta i løvegrava. Våg å stå som Daniel, sang vi. Daniel var en profet. Levde mange hundre år før Jesus ble født inn i denne vår verden. Himmelens Gud åpenbarte og avdekket hemmeligheter for Daniel. Hemmeligheter om åssen verdenssituasjonen kom til å bli, også langt fram i tida. Om riker som kom og riker som gikk. Foranderlige verdensriker som det babylonske, det persiske, det greske – og det romerske. Og så fikk også Daniel se den og det usynlige og uforanderlige. Og utbrøt: Hans (Menneskesønnens, Jesu) herredømme er et evig herredømme, som ikke forgår, og hans rike er et rike som ikke ødelegges. Dan 7:14.

Så er det denne sannheten Hebreerbrevet minner oss om når det sier at vi får et rike som ikke kan rystes. Hebr 12:28. Ser du? Komme ditt rike!
Da bli det fred i dalen, kan du tro! Da blir alle tiders uløselige floker løst. Av Ham som setter alt og alle i rette skikk. Måtte vi bli flinkere til å lytte etter lyden av Hans skritt.

Og så det siste, dette som symboliserer og som troner over alt det som nevnes nettopp om grunnlov, fedreland og kongsmakt: Fold det gamle merke ut. Flagget altså. Banneret.

Troshelten Moses var seg flagget eller banneret bevisst. For i 2Mos 17:15 leser vi: Så bygget Moses et alter og kalte det: Jahve Nissi, Herren er mitt banner. For et vitnesbyrd! For et flagg å heise, folde ut og flokke seg under. Under Herren sjøl. Han som har fått det navn som er over alle navn.
Under dette flagget, under denne personen,  lyder Kongejubelen fra frelste og glade struper. Og skulle de samme struper og hjerter være både sutrende, redde og klagende – så er de like fullt frelste.  For om dette banneret heter det nemlig at
Hans banner over meg er kjærlighet. Høys 2:4.

Ingen dom under dette flagget. Ingen fordømmelse. Men frelse full og fri. Ikke av rettferdige gjerninger som VI måtte ha prestert. Men fullkommen frelse av Hans uforskyldte nåde. Gitt oss og demonstrert for den heile verden i personen Jesus.

Håper du i tiltro til Ham vil nyte dette vidunderlige fellesskapet med Gud og mennesker. I den levende Guds menighet. Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet, sier Jesus. Joh 5:24. Så enkelt er det. Han frir oss ut av  mørkets makt og setter oss over i sin elskede Sønns rike, i hvem vi har forløsningen, syndenes forlatelse. Kol 1:13-14.

Og her kan vi alltid holde høytid. Feire nasjonaldagen, om du vil. Glede oss over den uforanderlige grunnlov, det uforanderlige kongeriket, den uforanderlige Konge – og det uforanderlige flagget.

I denne stilling og denne tilstand er det vi kan lese og fryde oss over orda i Fil 3:20 som sier at vårt rike, vår politikk – eller vårt borgerskap om du vil -  er i himlene, og derfra venter vi og den Herre Jesus Kristus som frelser, han som skal forvandle vårt fornedrelses-legeme, så det blir likt med hans herlighets-legeme, etter den kraft hvormed han og kan underlegge seg alle ting.

Tilbake til:


 en del av:

 
 

 

Org. nr. 974 341 557. Frittstående, ulønnet venneforetak som samler inn og formidler gaver til evangelisk velferdsarbeid for og blant fattige i Sør-India. Hver gavekrone blir videresendt uten fratrekk av noe slag.
E-post: se eller klikk her
Daglig leder: Tor Marius Gauslaa.
Adresse: Lofthus, 4790 Lillesand.
Giro: 2850.13.10389
Telefon: 37 27 00 94/90 65 64 27.
Medlem av Innsamlingskontrollen i Norge


 Kvalitetssikrer innsamlinger